Regulamin platformy www.mrsolar.eu

Spis treści

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne

III. Korzystanie z Platformy

IV. Korzystanie z Formularza kontaktowego

V. Odpowiedzialność Administratora

VI. Ochrona Danych Osobowych

VII. Zmiana Regulami

VIII. Postanowienia końcowe

I. Definicje:

a. Administrator – MRS-GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229/106, 61-485 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000527875, NIP: 7811901195, REGON: 302848481, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, tel. +48 602 248 721 e-mail: mrsolar@mrsolar.eu będący administratorem Platformy,

b. Formularz kontaktowy  – formularz dostępny na Platformie, pozwalający Użytkownikom przesłać zapytanie do Administratora,

c. Platforma – portal internetowy znajdujący się pod adresem: www.mrsolar.eu, będący własnością Administratora,

d. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Platformy przez Użytkowników, w tym także zasady korzystania z Formularza kontaktowego.

e. Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający Platformę i/lub korzystający z Formularza kontaktowego.           

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy, w tym także warunki korzystania z Formularza kontaktowego oraz stanowi jednocześnie regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Platforma ma charakter informacyjnym, służący działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora, w tym do kontaktu z potencjalnym klientem będącym Użytkownikiem przez Formularz kontaktowy na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Nie jest możliwe, za pośrednictwem Platformy, zawarcie przez Użytkownika bezpośrednio umowy o korzystanie z usług i produktów Administratora. Zawarcie ostatecznej może nastąpić na skutek zapytania ofertowego skierowanego do Administratora (np. przez Formularz kontaktowy lub inną drogą) oraz dopiero po uzgodnieniu szczegółowych warunków takiej umowy – jednakże jej zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są dopiero odrębną umową mającej za przedmiot konkretną usługę.
 4. Formularz kontaktowy umożliwia przesłanie zapytania Administratorowi w celu możliwości otrzymania od niego odpowiedzi na przynajmniej jeden z podanych kanałów kontaktowych. Co oznacza że przez podanie adresu e-mail w polu Formularza kontaktowego (i jego wysłanie do Administratora) Użytkownik wyraża zgodę na kontakt z nim przez Administratora oraz otrzymanie odpowiedzi na podany przez siebie adres e-mail.
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.mrsolar.eu.

III. Korzystanie z Platformy

 1. Do   korzystania   z   Platformy   niezbędne   jest   urządzenie   z   dostępem   do   sieci Internet, z aktualną wersją przeglądarki internetowej (zalecane: Chrome, Safari, Opera, Firefox), zapewniającej prawidłową obsługę plików cookies, a w przypadku korzystania z Formularza kontaktowego także aktywne konto e-mail.
 2. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet, zgodnie z umową zawartą ze swoim operatorem telekomunikacyjnym.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami współżycia społecznego.

IV. Korzystanie z Formularza kontaktowego

1 . W celu skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik powinien:

a. otworzyć zakładkę z Formularzem kontaktowym na Stronie Usługodawcy,

b. wypełnić Formularz kontaktowy w zakresie niezbędnych danych (imię i nazwisko, aktualny adres e-mail, temat) oraz wpisać treść pytania,

c. zaakceptować i potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem,

d. potwierdzić chęć otrzymania odpowiedzi, na przynajmniej jeden z podanych kanałów kontaktowych, przez naciśnięcie w link wysłania Formularza kontaktowego.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w szczególności choć niewyłącznie poprzez:

a.  nieużywanie treści wulgarnych lub obraźliwych,

b. nienaruszanie dóbr osobistych Administratora lub osób trzecich,

c. nieingerowanie w działanie Platformy,

3. Użytkownik korzystając z Formularza kontaktowego zobowiązany jest wysłać zapytanie w swoim imieniu i podać swoje prawdziwe dane osobowe.

4. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Administratora.

5. Administrator udostępnia Użytkownikom możliwość nieodpłatnego skorzystania z Formularza kontaktowego w czasie dostępności (działania) Strony internetowej Usługodawcy.

6. Dostęp do Formularza kontaktowego nie wymaga rejestracji bądź logowania.

V. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Platforma działała poprawnie, jednak wobec wielości i złożoności czynników mogących zakłócać pracę oprogramowania, a także wobec ogólnodostępnego charakteru Platformy, nie udziela Użytkownikowi żadnych gwarancji z tytułu jej użytkowania czy przydatności.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w pracy Platformy wywołane działaniem urządzenia Użytkownika, jego awariami, konfiguracją lub zainstalowanym oprogramowaniem, błędami w użytkowaniu, nieprawidłową instalacją, przerwami w łączności z Internetem, przerwami w dostawach prądu, awariami serwerów spowodowanymi czynnikami losowymi, atakami hakerskimi i nieuprawnionymi ingerencjami osób trzecich, a także działaniem złośliwego oprogramowania oraz siłą wyższą.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Platformy spowodowanych serwisem technicznym lub pracami nad zmianami jej funkcjonalności. Jednocześnie Administrator dołoży starań, aby wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

VI. Ochrona Danych Osobowych

1 . Administratorem danych osobowych, w zakresie danych osobowych przekazanych poprzez Formularz kontaktowy jest Administrator.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, działającego w charakterze administratora danych osobowych– w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w ramach Platformy polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

3. Celem przetwarzania przez Administratora danych Użytkownika, podanych przez niego w   związku z korzystaniem z Formularza kontaktowego, jest świadczenie realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest

a. dobrowolna zgoda wyrażona przez Użytkownika, w celu nawiązania kontaktu z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do skorzystania z Formularza kontaktowego i nawiązania kontaktu z Administratorem.

5. Przetwarzając dane Użytkownika, Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje od momentu logowania w Platformie szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

6. Dane Użytkownika będą przetwarzane, w zależności od tego co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej, do momentu, w którym:

a. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Administratora, związanych korzystaniem z Platformy;

b. zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora.

7. Użytkownik ma prawo żądania:

a. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii swoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

b. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

c. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

e. przeniesienia   swoich   danych   osobowych   (art.   20   RODO),

a także:

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych   z   przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora (art. 21 ust. 1 RODO).

8. W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać wiadomość na adres e-mail: mrsolar@mrsolar.eu.

9. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Zmiana Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 2. Użytkownik akceptując regulamin zgadza się z jego treścią w momencie akceptacji, co oznacza że ma dostęp do aktualnego dla niego regulaminu, z którym może się zapoznać i go zapisać.
 3. Zmiana treści regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowej treści na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie regulaminu lub zgodnie z informacją o dacie obowiązywania regulaminu w nim zawartej.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.03.2024r.
Call Now Button