Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności [zwana dalej: Polityką] skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.mrsolar.eu [zwanej dalej: Platformą]. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Platformy, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

I. Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Platformy jest MRS-GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229/106, 61-485 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000527875, NIP: 7811901195, REGON: 302848481, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, tel. +48 602 248 721  e-mail: mrsolar@mrsolar.eu. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

II. Zakres zbieranych danych.

 1. Pani/Pana dane są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z funkcjonowaniem Platformy i świadczeniem usług w niej oferowanych.
 2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/Pana aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

III. Źródło danych.

 1. Administrator przetwarza dane które zostały przez Panią/Pana dobrowolnie podane lub do których mógł uzyskać dostęp w ramach korzystania z Platformy lub innych lokalizacji w Internecie, w tym także do danych udostępnianych przez Panią/Pana w historii przeglądania witryn i aplikacji.
 2. Jeżeli Pani/Pana dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

IV. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 1. nawiązaniem kontaktu z Administratorem, w szczególności poprzez formularz kontaktowy oraz w tym także w celu rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO),
 2. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Platformy oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. prowadzenia działań marketingowych, w tym także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. przetwarzania plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

V. Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 1. Podanie danych przez Panią/Pana w celach o których mowa w pkt. IV Polityki jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umów, świadczenie usług lub utrudnić kontakt z Administratorem.
 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Platformy jest dobrowolne. Może Pani/Pan skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/Pana wizycie na Platformie.

VI. Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umów, świadczenie usług lub utrudnić kontakt z Administratorem.

VII. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii swoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
 5. przeniesienia   swoich   danych   osobowych   (art.   20   RODO), a także
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych   z   przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora (art. 21 ust. 1 RODO).
 • W  celu  realizacji  powyższych  uprawnień  może Pani/Pan  wysłać   wiadomość   na  adres e-mail: mrsolar@mrsolar.eu
 • W przypadku, gdyby Pani/Pan uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne korzystanie z Platformy przez osoby niepełnoletnie ani za podejmowane przez nie działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego.

VIII. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępnione:

 1. dostawcy systemu do fakturowania;
 2. dostawcy hostingu lub usług związanych z przechowywaniem danych;
 3. podmiotom obsługującym płatności online, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 4. kancelarii prawnej, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z Administratorem w zakresie usług konsultingowych lub obsługi prawnej;

IX. Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody albo do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

X. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

XI. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Platforma umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Platformy, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Ma Pani/Pan możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Ma Pani/Pan także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z Platformy bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Platforma wykorzystuje także usługę Google Analytics – usługę zapewniającą statystykę oraz analizę zachowań użytkowników na Platformie, udostępnianą przez spółkę Google Inc. (zwanym dalej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego czy typu przeglądarki. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Administrator.. Ma Pani/Pan prawo uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki. Skorzystanie z tej opcji może jednak uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji Platformy.

Platforma korzysta także z Google Conversion Tracking. Jeśli Pani/Pan korzysta z Platformy za pośrednictwem reklamy wysłanej przez Google, Google Ads może ustawić plik cookie na Pani/Pana komputerze. Śledzący plik cookie jest wykorzystywany, gdy otworzy Pani/Pan reklamę obsługiwaną przez Google. Przedmiotowe pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi Platformę i plik cookie nie wygasł, Administrator oraz Google może rozpoznać, że użytkownik odwiedził Platformę za pomocą reklamy reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny reklamodawców Ads. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie do przekierowania służą do generowania statystyk przekierowań dla reklamodawców Ads, którzy wykorzystują taką funkcjonalność. W przypadku braku woli weryfikowania ruchu na stronie, może Pani/Pan zmienić ustawienia przeglądarki np. poprzez blokowanie plików cookie z domeny „googleleadservices.com”.

Dane użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii przetwarzane przez Google przetwarzane są przez spółkę Google Ireland Limited, chyba że w informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność. Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Call Now Button